1) Kitabın ismi

Bu kitabın ismi “Kitab-ul iman”dir.

2) Yazarın hayatı ve şahsiyeti

 • Bu kitabı Ebu Bekir bin Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe el-Kufi rahimehullah yazmıştır. Aslen Vasıt’lıdır, Kufe’ye yerleşmiş ve orada vefat etmiştir,
 • “Seyyid il-huffaz” diye isimlenmiştir. Ehli sünnetin hadis rivayet eden büyük meşhur âlimlerindedir. “Musannif bin ebi Şeybe” kitabının yazarıdır.
 • İbn Kesir “Bidaye Ven-Nihaye” kitabında der ki: En meşhur İslam alimlerindendir. Ve “Musannif” kitabının yazarıdır. Bu kitabın ne öncesinde nede sonrasında bir dengi yazılmamıştır.
 • Ahmed bin hanbel, İshak bin Rahaveyh ve Ali bin el-Medini zamanında yaşamıştır.
 • İlim aldığı hocalar arasında Abdullah bin Mubarek, Sufyan bin Uyeyne, Veki’ bin el-Cerrah, Yahya bin said el-Kattani vardır. Irak ve Hicazda daha nice alimlerden ders almıştır.
 • Öğrencileri ve kendisinden rivayet edenler; İmam Buhari, İmam Muslim, Ebu Davud, Muhammed ibn Mâce, Nesâi bazı ashabından rivayet dinlemiştir.
 •  Aynı şekilde Ebu Bekir bin ebi Şeybe’den rivayet edenler: İmam Ahmed bin Hanbel, Ebu Zura’ er-Razi, İbn ebi Asım, Bakıye bin Muhalled, Ebu Ya’la el-Musıli, Salih Cezera, Ebul Kasım el-Begavi ve daha niceleri.
 • Hicri 235 yılında Muharrem ayında Perşembe günü Kufe’de vefat etmiştir.

3) Kitabın içeriği

 • İbni ebi Şeybe rahimehullah iman kitabını hadis alimleri usulüne uygun olarak toplamıştır. İçeriğinde Resûlullah’a ﷺ sahabelere veya tabiine isnat edilen hadisler ve eserler içermektedir.
 • Bu kitap, iman konusunda ehli sünnetin mezhebini hadislerle açıklayan kitaplardandır.
 • Yazar, bu kitapta iman konusunda sahih rivayetlere ve ehli sünnetin ittifak ettiği görüşlere yer vermiştir. Zikrettiği konular: Amellerin imandan olduğunu gösteren hadis rivayetleri, imanın hakikatı, imanın söz ve amel olduğunu zikreden eserler, imanda istisna konusunu ve bu konunun imanda şüphe olmadığına dair hadisler, imanın arttığı ve azaldığı hakkında rvayetler.

4) Kitabın en önemli baskıları

 • Bu kitap bir çok kez basılmıştır ama en önemli baskısı Şam’da bulunan El-Amumiyye baskı evinde basılmıştır.
 • Düzenleyen şeyh Muhammed Nasıruddin Elbani’dir.

Diğer Yazılar

Kitabul iman – İbn Ebi Şeybe

1) Kitabın ismi Bu kitabın ismi “Kitab-ul iman”dir. 2) Yazarın hayatı ve şahsiyeti Bu kitabı Ebu Bekir bin Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe