mevlid kandili

Rasulullah ﷺ için veyahut başkası için mevlid kutlaması yapmak caiz değildir. Çünkü bu dinde sonradan ortaya çıkmış bid’âtlardandır. Çünkü ne Rasulullah ﷺ, ne de onun raşid halifeleri, ne de başka bir sahabi (Allah hepsinden razı olsun) ne de faziletli asırlarda onlara güzellikle tabi olanlar bunu yaptı. Hâlbuki onlar sünneti en iyi bilen, Rasulullah ﷺ’i en çok seven ve kendilerinden sonra gelenlere göre şeriata en çok uygun davrananlardı.

Rasulullah ﷺ şöyle buyurdu : “Kim bizim şu işimize (dinimize) onda olmayan bir şey sokarsa o reddedilir.” (Buhari n°2697- Müslim n°1718).

Peygamber ﷺ şöyle buyurmuştur: “Sizden kim, benden sonra yaşarsa, (dînde) çok ihtilaflar görecektir. Bu sebeple benim sünnetime ve benden sonraki doğru yolu bulmuş râşid halîfelerimin sünnetine sarılın. Onlara, azı dişlerinizle ısırırcasına sımsıkı sarılın. (Dîne sonradan sokulan) yeniliklerden sakının. Zirâ (dîne sonradan sokulan) her yenilik, bid’attır. Her bid’at ise dalâlettir. (Ebu Dâvud, Tirmizî ve İbn-i Mâce)

Bu iki hadiste bid’ât çıkarmaya, ve onunla amel etmeye karşı büyük bir sakındırma var. Muhakkak Allah subhanehu ve teâlâ apaçık olan kitabında şöyle buyurmuştur: { Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. } (Haşr,7)

Ve şöyle buyurmuştur: { Artık onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. } (Nur, 63)

Ve şöyle buyurmuştur: { Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. } (Ahzâb, 21)

Ve şöyle buyurmuştur: { İslâm’ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. } (Tevbe, 100)

Ve şöyle buyurmuştur: { Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. } (Mâide,3)

Bu manada ayetler çoktur. Bu gibi mevlitleri ihdâs etmekle Allah subhanehu’nun bu ümmet için dini tamamlamadığı ve Rasulullah ﷺ’in de amel etmeleri için gerektiği gibi ümmete tebliğ yapmadığı manası ortaya çıkar.

Sonradan muteahhirûn (sonradan gelenler) geldi ve Allah’ın şeriatında onun izin vermediği şeyleri ihdâs ettiler (ortaya çıkardılar). Bunu da Allah’a yaklaştıran işlerden olduğunu iddia ederek yaptılar. Şüphesiz ki bunda çok büyük bir tehlike vardır. Aynı şekilde Allah subhanehu’ya ve Rasulü ﷺ’e karşı çıkma vardır. Oysa şüphesiz ki Allah kullarına dinlerini kemale erdirmiş ve üzerlerine nimetini tamamlamıştır.

Oysa Rasulullah ﷺ’de apaçık bir şekilde tebliğde bulunmuştur. Cennete götüren ve cehennemden uzaklaştıran tüm yolları beyan etmiştir. Abdullah bin Amr’dan sahih olarak rivayet edilen hadiste sabit olduğu gibi: Dedi ki: Rasulullah ﷺ şöyle buyurdu: { Gerçekten benden önce hiç bir peygamber geçmemiştir ki bildikleri­nin hayırlısını ümmetine göstermesi ve bildiklerinin kötüsünden onları sa­kındırması boynuna borç olmasın! } (Muslim, 1844 numaralı hadis)

Kaynak : Şeyh Bin-Baz | Mecmu’û Fetâva (1/178)

Ayrıca bakınız:
[Youtube] Mevlid Kandili Kutlamaları Hayırlı Bir Şey Midir ? Şeyh El Albani

Diğer Yazılar

Kitabul iman – İbn Ebi Şeybe

1) Kitabın ismi Bu kitabın ismi “Kitab-ul iman”dir. 2) Yazarın hayatı ve şahsiyeti Bu kitabı Ebu Bekir bin Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe