zilhicce ayi

Allah’a hamdolsun, rasullerin efendisine salât ve selâm olsun. Daha sonra: Şüphesiz ki salih kulları için salih amellerini arttırabilecekleri mevsimleri yaratması Allah’ın fazlı ve minnetindendir. O (hayır) mevsimlerinden bir tanesi de Zilhicce ayının on günüdür. (zilhicce 10 gün)

Zilhicce Ayının 10 Gününün Fazileti

Muhakkak Kitap ve Sünnet’ten fazileti hakkında delilleri vârid olmuştur. Onlardan bazıları şunlardır:

 • 1 – Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: { Tan yerinin ağarmasına andolsun, On geceye andolsun } (Fecr, 1-2). İbn Kesîr rahimehullah dedi ki: “Burda (on geceden) murat zilhiccenin on günüdür.” İbn Abbâs, ibn Zubeyr, Mucâhid ve başkalarının dediği gibi.
 • 2 – İbn Abbâs’tan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: «Hiçbir salih amel, Allah katında, zilhiccenin ilk on gününde işlenecek amellerden daha sevimli değildir» buyurmuştu. Bunun üzerine orada bulunan sahabîler: «Yâ Rasûlallah! Allah uğrunda yapılan cihad da mı üstün değildir?» dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: «(Evet) Allah yolunda yapılan cihad da üstün değildir. Ancak malıyla ve canıyla cihada çıkıp, geri dönemeyen kimsenin cihâdı böyle değildir. (O, bundan üstündür)» buyurdu. (Buhârî rivâyet etmiştir.)
 • 3 – Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur: { Belli günlerde Allah’ı ansınlar… } (Hac, 28). İbn Abbas ve İbn Kesîr yani; “(zilhiccenin) on gününde” demiştir.
 • 4 – İbn Ömer radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: «Allah katında Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi ve daha sevimlisi yoktur. Bu nedenle bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok getirin!» (Taberâni, Mu’cemu’l-Kebîr’de rivâyet etmiştir.)
 • 5 – Said İbn Cubeyr rahimehullah zilhiccenin on günü girdiğinde o kadar çalışıyordu ki neredeyse başkası onu yapmaya güç yetiremezdi.
 • 6 – İbn Hacer, Fethu’l-Bârî’de şöyle demiştir: Görünen o ki zilhiccenin on gününü  ayrı tutan sebep  içinde esas ibadetleri toplamasıdır. Onlar da namaz, oruç, sadaka ve hactır. Bunlar başka (zamanda) bir araya gelmez.

Bu Günlerde Yapılması Müstehap Olan Ameller

Namaz: Farzlarda erken davranmak, nafileleri de arttırmak müstehaptır. Çünkü o Allah’a yaklaştıran en üstün amellerdendir. Sevbân radiyallahu anhu rivayet ederek şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle derken işittim: «Çokça Allah’a secde etmelisin. Çünkü sen Allah için bir secde etmezsin ki mutlaka seni onunla katına bir derece yükseltir veonunla bir günahını siler». (Muslim rivayet etmiştir)

Oruç: Salih amelleri yapmaya başlamak için. Zira Huneyde İbn Halid eşinden rivayetle o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in eşlerinden rivayetle şöyle demişlerdir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zilhiccenin dokuz gününde, aşure gününde ve her ay üç gün oruç tutardı. (Ahmed, Ebu Dâvûd, Nesâî ve başkaları rivâyet etmiştir). İmâm Nevevî, on gün orucu hakkında “o çok güçlü bir mustehaptır” demiştir.

Tekbir, Tehlil ve Tehmîd: Çünkü  daha önce geçen İbn Ömer hadisinden dolayı: «Bu nedenle bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok getirin!» (daha önce tahrici geçti). İmâm Buhârî de şöyle demiştir: “İbn Ömer ve Ebu Hureyre radiyallahu anhuma zilhiccenin on gününde çarşıya çıkıp tekbir getirirlerdi. İnsanlar da onların tekbirleriyle tekbir getirirlerdi.”  Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) o günlerde yani Mina günleri olan teşrik günlerinde namazların arkasında, yatağının üzerinde, çadırında, oturduğu yerde ve yürüdüğü yerde (yani aklına geldikçe) o günlerin hepsinde tekbir getirirdi. (Buhârî 928, 929, İbni Münzir). Müstehap olan Ömer’in, oğlunun ve ve Ebû Hureyre’nin (radiyallahu anhum ecmain) fiillerinden dolayı tekbirleri sesli söylemektir. Biz müslümanlara yakışan bu zamanda selefin aksine zayi edilmiş, hatta maalesef neredeyse iyilik ve hayır ehli tarafından bile unutulmuş bu sünneti ihya etmektir.

 • Tekbir Şekli: Bu konuda sahabeden ve tabiinden bir kaç rivayet vârid olmuştur. Onlardan bazıları şunlardır:
  Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber kebîra
  Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber, Ve Lillahi’l-Hamd

  Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber, Ve Lillahi’l-Hamd

Arefe Günü Orucu: Arefe günü orucu daha da çok vurgulanmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in arefe günü orucu hakkında sabit olan şu sözünden dolayı: « Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum ». (Muslim rivâyet etmiştir). Fakat her kim hacı olarak Arafat’ta olursa şüphesiz ki ona oruç müstehap kılınmamıştır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafat’ta oruçsuz olarak durmuştur.

Allah, nebimiz Muhammed’e âline ve tüm ashabına salât etsin.

Şeyh Muhammed Ibn Sâlih el ‘Useymîn

Ayrıca bakınız :
[VIDEO] Arefe Günü Orucunun Fazileti – Şeyh Suleyman Er Ruheyli

Diğer Yazılar

Adaletli Hükümdar: Nureddin Mahmud Zengi

Nureddin Mahmud Zengi Kimdir ? Nureddin Ebul Kasım Mahmud bin İmaduddin et-Turki es-Selçuki. İslam sancağını ölene kadar yükseklerde tutan adil, dindar ve cesur hükümdar.